Plus | Dan & Syn

Dan & syn plus

DAN & SYN PLUS lze sjednat na ojetá vozidla, která jsou maximálně 15 let stará a počet najetých kilometrů nepřekročil 300 000.

Vlastnosti Dan & syn plus

Vstupní podmínky

DAN A SYN Plus lze uzavřít pro ojetá motorová vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:
max. stáří 15 let
max. 300 000 km

Pojistná doba

Pojistná doba je volitelná.
Pojištění lze uzavřít na 6 – 36 měsíců.
Záruka se uzavírá v momentě prodeje vozidla a začíná okamžikem prodeje vozidla.

Limit km/ rok

20 000 km
Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů (nebo uplyne pojistná doba). Limit nelze v průběhu záruky změnit.

Odtah

Pokud se vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, odtah do AUTOSERVIS DAN a SYN ve výši 5 000,- Kč.
Náhrada půjčovného při pojistné události opravované v AUTOSERVISU DAN a SYN s.r.o. ZDARMA až na 7 dní.

Limit pojistného plnění

Na 1 pojistnou událost / PU celkem:
25 000 Kč / 50 000 Kč
Počet pojistných událostí je neomezený.

Servisní prohlídky

Pojištěný musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky podle doporučení výrobce.
Max. povolená odchylka je:
800 km
4 týdny

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky

Hlavní části:

 • Olejové čerpadlo
 • Klikový hřídel
 • Hlavní ložiska klikové hřídele
 • Ojnice
 • Ojniční ložiska
 • Písty
 • Pístní čepy
 • Vačkový hřídel
 • Hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazáním
 • Vahadla hlavy válce
 • Hydraulický napínák
 • Rozvodový řetěz
 • Hydraulická zdvihátka
  • engine
Převodovka

Všechny vnitřní mazané součástky.

Hlavní části:

 • Planetová soukolí
 • Všechny hřídele mazané olejem
 • Synchrony
 • Přesuvníky
 • Řadící vidlice
 • Mechatronika
 • Koše
 • Olejové čerpadlo
 • Lamelové spojky planetových soukolí
  • gear
Diferenciál

Všechny vnitřní mazané součástky.

Hlavní části:

 • Talířové kolo
 • Satelitní kola
 • Vstupní hřídel
 • Kuželové kolo
 • Výstupní hřídel
 • Planetová kola
  • diferencial

Jak probíhá nahlášení škodné události?

1.

Nahlásíte nám pojistnou událost

Nahlášení škodní/pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

2.

Převezmene vozidlo

Je-li vozidlo pojízdné, je pojištěný povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci za účelem prohlídky do 5 dnů od nahlášení poruchy. Kvalifikovaným opravcem (neurčí-li správce jinak) je AUTOSERVIS DAN a SYN s.r.o., Pražská 286, 373 67 Borek, tel.: 774 489 333

3.

Stanovíme cenu opravy

Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo emailu.

4.

Vyřídíme pojistné plnění

Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo kvalifikovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů od rozhodnutí, že Správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením pojistné události.